0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ly /Lót Ly /Gạt Tàn Thuốc

1 2 »